Poradenská činnost

Společnost DCS Systems, s.r.o. klade velký důraz na komunikaci s klienty a proto nabízí jako jeden ze svých hlavních produktů i odborné poradenství v oblasti bezpečnostních technologií. Naši odborníci a spolupracující specialisté poskytují poradenství v zásadě pro dvě oblasti klientely, a to firemní nebo veřejno-právní klientela  a klienti z řad soukromých osob.

Firemní klienti a pracovníci institucí, kteří hodlají realizovat opatření pro zvýšení provozní nebo informační bezpečnosti mají většinou reálnou představu o rozsahu, právních aspektech i ceně požadovaných technologií. V dnešní době akcentují co nejnižší cenu při dodržení parametrů předepsaných zákony nebo souvisejícími technickými nebo prováděcími normami. Typicky se jedná o kamerové systémy pro veřejná prostranství, přístupové systémy, požární signalizaci nebo obecně o informační systémy, kde může docházet nebo dochází k nakládání s osobními údaji.

Pro tyto klienty provádíme poradenství a výběr nebo vyhledání nejvhodnější technologie z hlediska splnění zákonných požadavků, ale s ohledem i na cenu a provozní nebo funkční vlastnosti řešení. Typickým zástupcem této skupiny je výrobní podnik nebo instituce střední velikosti, která restrukturalizuje provoz a chce zavézt moderní způsoby ostrahy a svého zabezpečení obecně. Takovému klientu pak poskytneme na základě poradenského kontraktu skupinu specialistů, kteří spolu s klientem identifikují jeho potřeby, posoudí je ve světle klientových představ a na základě vlastních zjištění doporučí buď návrh opatření nebo technologií pro řešení. Výstupem poradenského kontraktu je Bezpečnostní studie. Vědomi si důležitosti, kterou má správný výběr technologie pro klienta, přichází DCS Systems, s.r.o. s velmi výhodnou cenovou nabídkou poradenských služeb. Výhodná cena umožní, že si předprojektové poradenství může dovolit v podstatě každý.

Mnoho našich  klientů z řad soukromých osob je samozřejmě v problematice bezpečnostních technologií laiky a k úvaze o nutnosti pořízení bezpečnostních technologií je přivedeno až vnějším okolnostmi, kdy se stávají nebo stali objektem trestného činu nebo přestupku, případně jsou postiženi živelnou pohromou. Samostatnou kapitolu tvoří  realizace bezpečnostních opatření v nové výstavbě nebo při rekonstrukce budov.

V případě opatření v ochraně před majetkovou trestnou činnost nejčastěji naši odborníci radí klientům s výběrem vhodného typu EZS – elektrické zabezpečovací signalizace nebo uzavřeného kamerového systému – CCTV. V druhé případě se jedná o poradenství k realizaci opatření proti vzniku nebo rozšíření požáru, což je nejčastěji realizace elektrické požární signalizace. V mnoha případech lze vhodným výběrem technologie ušetřit klientovi nemalé prostředky, případně lze využít nebo rozšířit stávající již instalované technologie. Například má li klient již instalovanou EZS pro ochranu před vniknutím nepovolaných osob a chce-li rozšířit zabezpečení objektu o protipožární opatření, jsou vhodným doplnění systém EZS požární hlásiče – EPH, které se přímo připojují ke stávající ústředně EZS bez nutnosti zřizovat samostatný protipožární systém.

Obdobně lze připojit čidla reagující na únik plynu nebo vody. Taková řešení mají samozřejmě svoje omezení, a proto je nutné je konzultovat s odborníkem. A zde nastupuje poradenská služba DCS Systems, s.r.o. Součástí výstupu z této činnosti je i výběr vhodného PCO – Pultu centrální ochrany s příslušnou výjezdovou skupinou. Pracovníci profesionálního PCO musí být schopní reagovat jak na situace související s napadením objektu, tak i na situace spojené s požárem, únikem vody nebo plynu.

Cena poradenství pro soukromé osoby je nastavena tak, aby netvořila rozhodující položku při dodávce technologií a stanovuje se po dohodě s ohledem na rozsah dodávky. Obecně lze říci, že cena výstupu poradenské činnosti se pohybuje v řádech procent z ceny dodávky.